+32(0) 474 98 79 00

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepassing van deze voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst die de opdrachtgever sluit met de BV KPS.
1.2 De algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de BV KPS op de overeenkomst van toepassing zijn.
1.3 Indien enige van de algemene voorwaarden van de BV KPS nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

Artikel 2: Offerte – bestelling

2.1 Tenzij andersluidend beding is de geldigheidsduur van de offerte van BV KPS één maand.
2.2 Een overeenkomst komt pas tot stand wanneer de BV KPS een bestelling van de opdrachtgever schriftelijk accepteert.
2.3 Iedere bestelling die vanwege de BV KPS niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een schriftelijke offerte, is slechts bindend indien ze schriftelijk bevestigd wordt door de BV KPS.
2.4 Iedere bestelling door de opdrachtgever betekent de aanvaarding door de opdrachtgever van de algemene voorwaarden van de BV KPS.
2.5 Berekeningen en afbeeldingen zijn en blijven eigendom van de BV KPS en mogen zonder schriftelijke toestemming van de BV KPS niet aan derden meegedeeld worden.
2.6 Iedere wijziging van de initiële overeenkomst geldt enkel indien deze schriftelijk werd overeengekomen tussen partijen

Artikel 3: Meerwerk

Indien de BV KPS op verzoek van of met voorafgaande instemming van de opdrachtgever extra werken heeft uitgevoerd die buiten de offerte vallen, zullen deze werken door de BV KPS bij de opdrachtgever extra in rekening gebracht worden volgens de gebruikelijke tarieven van de BV KPS.

Artikel 4: Annulering

Indien de opdrachtgever de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door toedoen van de opdrachtgever niet kan uitgevoerd worden, is de opdrachtgever aan de BV KPS een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20% van het totaalbedrag van de bestelling.

Artikel 5: Prijs – betaling

5.1 De prijzen worden door de BV KPS opgegeven in euro en zijn steeds exclusief BTW. Elke verhoging van het BTW-tarief tussen de bestelling en de uitvoering is ten laste van de opdrachtgever.
5.2 De facturen van de BV KPS zijn betaalbaar op haar maatschappelijke zetel ten laatste 30 kalenderdagen na de factuurdatum.
5.3 Bij gebrek aan betaling van een factuur binnen de voorziene betalingstermijn, wordt de factuur van rechtswege en zonder dat een schriftelijke ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 125,00 € ten titel van schadebeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten. Bovendien is de opdrachtgever in dat geval nalatigheidsintresten verschuldigd overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 ter bestrijding van de betalingsachterstand tot de dag van de volledige betaling van de factuur.
5.4 Bij niet betaling van een factuur op de vervaldag om welke reden ook behoudt de BV KPS het recht om de uitvoering van de overeenkomst te schorsen tot volledige betaling van de factuur, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Artikel 6: Klachten

Klachten betreffende werken uitgevoerd door de BV KPS worden niet aanvaard wanneer zij niet schriftelijk worden meegedeeld aan de BV KPS binnen 8 kalenderdagen na de uitvoering van de werken.

Artikel 7: Uitvoering van de overeenkomst

7.1 De BV KPS heeft het recht om bepaalde bestelde werken te laten uitvoeren door derden.
7.2 De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens waarvan de BV KPS aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, tijdig aan de BV KPS worden meegedeeld. Indien dit niet gebeurt, heeft de BV KPS het recht de uitvoering van de overeenkomst te schorsen en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten in rekening te brengen bij de opdrachtgever.
7.3 De BV KPS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, om reden dat zij de werken heeft uitgevoerd op basis van door de opdrachtgever meegedeelde foutieve en/of onvolledige informatie.
7.4 De opdrachtgever vrijwaart de BV KPS voor eventuele aanspraken van derden die door de uitvoering van de overeenkomst schade lijden die aan de opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de BV KPS is beperkt tot de voorwaarden vermeld in haar aansprakelijkheidspolis en tot de bedragen die haar aansprakelijkheidsverzekeraar zal uitkeren.

Artikel 9: Overmacht

Ieder geval van overmacht of toeval bevrijdt de BV KPS van rechtswege van om het even welke verbintenis zonder dat de opdrachtgever aanspraak maakt op een schadevergoeding.
Worden onder meer als gevallen van overmacht beschouwd: ongevallen, materiaalbreuk, verkeershinder, uitzonderlijke klimatologische toestanden zoals sneeuw, enz.

Artikel 10: Rechtsmacht

Iedere betwisting tussen partijen inzake de totstandkoming, uitvoering en interpretatie van de overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht en valt onder de bevoegdheid van het gerechtelijke arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van de BV KPS gelegen is.