+32(0) 474 98 79 00

Polityka dotycząca prywatności i plików cookie

1. Zasady ogólne

 1. Dla firmy Knuyt Pipeline Services (zwanej dalej „firmą KPS”) niezwykle ważna jest ochrona Państwa prywatności i bezpieczeństwo Państwa danych. Nikt nie chciałby przecież, by inni mogli swobodnie dysponować jego danymi osobowymi. Dlatego prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą polityką dotyczącą prywatności i plików cookie, która zawiera istotne informacje na temat sposobu i przyczyn przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z plików cookie.
 2. Mogą Państwo wybrać, czy chcą przekazać firmie KPS swoje dane osobowe, czy też nie. Proszę jednak pamiętać, że nie będziemy w stanie zrealizować niektórych usług, jeśli nie podadzą Państwo swoich danych osobowych w formularzu rejestracyjnym, kontaktowym lub zamówieniowym bądź też zakażą Państwo ich przetwarzania.

2. Prawodawstwo i odpowiedzialność

 1. NAZWA FIRMY, z siedzibą przy Pruimelarenstraat 16, w 3700 Tongeren, zarejestrowana pod numerem BE 0811 562 673 (zwana dalej „firmą KPS”), przestrzega przepisów ustawy z dnia 30 lipca 2018 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, jak również przepisów antyspamowych zawartych w Księdze XII Kodeksu prawa gospodarczego dotyczących „prawa gospodarki elektronicznej”.
 2. Za pomocą niniejszej polityki dotyczącej prywatności i plików cookie firma KPS spełnia również wymogi europejskiego rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych.
 3. Wyłącznie Państwo odpowiadają za poprawność danych, które przekazują Państwo firmie KPS.
 4. Firma KPS jest natomiast odpowiedzialna za przetwarzanie Państwa danych osobowych na tej stronie internetowej.

3. Akceptacja

 • Poprzez odwiedzenie naszej strony internetowej, a najpóźniej w momencie składania zamówienia, akceptują Państwo wszystkie zasady zawarte w niniejszej polityce dotyczącej prywatności i plików cookie oraz zgadzają się na gromadzenie i przetwarzanie Państwa danych osobowych przez firmę KPS zgodnie z zawartymi tu zasadami.

4. Gromadzone dane osobowe

 • Firma KPS może uzyskiwać od Państwa dane (osobowe) na różne sposoby:
 1. automatycznie (np. poprzez użycie plików cookie);
 2. podczas Państwa rejestracji i korzystania przez Państwa z tej strony internetowej.
 • Dane, które są uzyskiwane automatycznie:
  • Poprzez użycie plików cookie: niektóre dane są gromadzone za pomocą plików cookie.
  • Niektóre dane mogą być również gromadzone bez konieczności zapisywania ich w plikach cookie. Mogą one być odczytane wyłącznie przez firmę KPS i tylko podczas Państwa wizyty na naszej stronie. Chodzi o następujące dane:
   • adres TCP/IP;
   • typ i wersję Państwa systemu nawigacyjnego;
   • ostatnią odwiedzoną stronę internetową.
  • Dane ewentualnie przekazywane nam przez Państwa podczas rejestracji i korzystania ze strony internetowej:
   • podane w dostępnym na naszej stronie internetowej formularzu rejestracyjnym do otrzymywania naszego biuletynu;
   • podane w formularzu kontaktowym na naszej stronie internetowej;
   • podane w formularzu zamówienia w naszym sklepie internetowym.

5. Cele przetwarzania

Cele ogólne

Państwa dane osobowe są zbierane w następujących celach:

 • aby umożliwić nam ewentualne dostarczenie Państwu usługi oferowanej na naszej stronie internetowej;
  • na potrzeby dostawy i fakturowania zamówionych produktów;
  • do przeprowadzania badań rynkowych mających na celu poprawę jakości technicznej i merytorycznej naszej strony internetowej;
  • do przekazywania informacji, wysyłania e-maili z różnymi ofertami, które mogłyby Państwa zainteresować;
 • na potrzeby prowadzenia administracji technicznej naszej strony internetowej;
  • aby po zanonimizowaniu Państwa danych wykorzystać je na potrzeby opracowania statystyk lub przeprowadzenia ankiet dotyczących liczby odwiedzin poszczególnych sekcji naszej strony internetowej.

Marketing bezpośredni

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego tylko wtedy, gdy wyraźnie wyrażą Państwo na to dodatkową zgodę (tzw. „opt-in”).

Mogą Państwo następnie odwołać tę zgodę w dowolnej chwili, bez uzasadnienia i nieodpłatnie, na przykład poprzez kliknięcie linku rezygnacji z subskrypcji, zamieszczonego u dołu każdej promocyjnej wiadomości e-mail lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres nico@drillingengeneering.eu, nico@pipelineengeneering.eu.

Ujawnianie i przekazywanie danych osobom trzecim

 • Państwa dane osobowe będą utrzymywane w ścisłej poufności i bez Państwa uprzedniej zgody nie będą w żadnym wypadku ujawniane osobom trzecim.
 • Aby móc przetwarzać Państwa dane osobowe, firma KPS udostępnia je swoim pracownikom. Zapewniamy przy tym podobny poziom ochrony poprzez zawarcie z naszymi pracownikami i osobami wyznaczonymi zobowiązań umownych, mających taki sam charakter, jak zobowiązania zawarte w niniejszej polityce dotyczącej prywatności i plików cookie.
 • W przypadku całkowitej lub częściowej reorganizacji lub przeniesienia działalności firmy KPS, kiedy to dokona ona reorganizacji, przeniesienia lub zaprzestania swoich działalności, bądź też w przypadku jej upadłości, Państwa dane mogą zostać przekazane nowym podmiotom lub osobom trzecim, które będą prowadzić całość lub część działalności prowadzonej wcześniej przez firmę KPS.
 • Firma KPS dołoży wszelkich starań, aby powiadomić Państwa wcześniej o tym, że ujawni Państwa dane takiej osobie trzeciej, ale muszą być też Państwo świadomi tego, że nie we wszystkich okolicznościach może to być technicznie lub komercyjnie wykonalne.

Wymogi prawne

 • W przypadku poważnego naruszenia prawa Państwa dane mogą zostać na żądanie przekazane uprawnionym organom (policji i organom wymiaru sprawiedliwości). W rzadkich przypadkach firma KPS może być zmuszona do ujawnienia Państwa danych osobowych na podstawie nakazu sądowego lub w celu zapewnienia zgodności z innymi bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa lub regulacjami. Firma KPS dołoży wówczas wszelkich starań, aby poinformować Państwa o tym z wyprzedzeniem, chyba że taka możliwość będzie ograniczona prawem.

6. Okres przechowywania danych

 1. Wszystkie dane osobowe będą przez nas przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz zależny od stosunku umownego między firmą KPS a Państwem.
 2. Jeśli przez 5 lat nie będą już Państwo związani jakąkolwiek umową z firmą KPS, Państwa profil klienta zostanie automatycznie usunięty.

7. Prawa osoby, której dotyczą dane

 • Prawo dostępu i wglądu:

Mają Państwo prawo do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych w dowolnej chwili, bezpłatnie, bezzwłocznie i w ciągu 30 dni, jak również prawo do uzyskania informacji o tym, jak firma KPS wykorzystuje Państwa dane.

 • Prawo do poprawienia, usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych:

Mogą Państwo przekazywać lub też nie przekazywać swoich danych osobowych firmie NAZWA FIRMY. Ponadto zawsze mają Państwo prawo, aby zażądać od firmy KPS poprawienia, uzupełnienia lub usunięcia swoich danych osobowych. Muszą Państwo mieć jednak wtedy świadomość, że w przypadku odmowy przekazania lub żądania usunięcia danych osobowych, nie będziemy w stanie dostarczać Państwu niektórych usług i produktów.

Mogą też Państwo poprosić o ograniczenie przetwarzania Państwa danych osobowych.

 • Prawo do sprzeciwu:

Mają Państwo także prawo, aby sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych z poważnych i uzasadnionych powodów.

Ponadto zawsze mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Państwa danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. W takim przypadku nie muszą Państwo podawać powodów swojego sprzeciwu.

 • Prawo do bezpłatnego przenoszenia danych:

Mają Państwo prawo do otrzymania swoich przetwarzanych przez firmę KPS danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, i/lub do przekazania tych danych innym odpowiedzialnym podmiotom.

 • Prawo do cofnięcia zgody:

O ile przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa uprzedniej zgody, mają Państwo prawo do jej wycofania.

 • Jak skorzystać z przysługujących Państwu praw:

Mogą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw powiadamiając nas o tym pisząc na adres e-mail nico@drillingengeneering.eu, nico@pipelineengeneering.eu, listownie na adres: KPS, Pruimelarenstraat 16, 3700 Tongeren, lub korzystając ze strony przeznaczonej do kontaktu na naszej stronie internetowej, zawsze dołączając przy tym kopię swojego dowodu osobistego.

 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie:

Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie obejmuje profilowania; nie poddajemy też Państwa danych procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 • Prawo do wniesienia skargi:

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do generalnego inspektora ochrony danych osobowych: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, tel. +32 (0)2 274 48 00, faks +32 (0)2 274 48 35, e-mail contact@apd-gba.be.

Nie narusza to Państwa prawa do dochodzenia środków przed sądem cywilnym.

Jeśli w wyniku przetwarzania danych osobowych poniosą Państwo szkodę, mogą Państwo wysunąć roszczenie odszkodowawcze.

8. Bezpieczeństwo i poufność

 1. Firma KPS stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby nie dopuścić do zniszczenia, utraty, sfałszowania, zmiany, nieautoryzowanego dostępu lub omyłkowego ujawnienia osobom trzecim danych osobowych zgromadzonych na naszej stronie internetowej, jak również do jakiegokolwiek innego nieautoryzowanego przetwarzania tych danych.
 2. Firma KPS nie może zostać w żadnym wypadku pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie lub pośrednie wynikające z nieprawidłowego lub niezgodnego z prawem wykorzystania danych osobowych przez osoby trzecie.
 3. Muszą Państwo zawsze i wszędzie przestrzegać zasad bezpieczeństwa, w tym m.in. zapobiegać wszelkim nieupoważnionym dostępom do swojego loginu i kodu. Ostatecznie to Państwo ponoszą wyłączną odpowiedzialność za korzystanie ze strony internetowej za pośrednictwem swojego komputera, adresu IP i swoich danych identyfikacyjnych, jak również za zachowanie ich w poufności.
 4. Firma KPS ma obowiązek poinformowania Państwa, że nasza strona internetowa może zawierać linki, hiperłącza lub odniesienia do innych stron, które znajdują się poza administracją i kontrolą firmy KPS i do których niniejsza polityka dotycząca prywatności i plików cookie nie ma zastosowania. Firma KPS nie ponosi odpowiedzialności za treść takich stron internetowych ani za zamieszczone na nich oferty, produkty lub usługi. Dlatego też firma KPS radzi uważnie przeczytać każdą politykę prywatności na każdej odwiedzanej stronie, gdyż może się ona różnić od niniejszej polityki dotyczącej prywatności i plików cookie.

9. Polityka dotycząca plików cookie

Czym jest plik cookie?

Plik cookie (tzw. ciasteczko) jest niewielkim plikiem tekstowym i liczbowym, który zapisujemy w Państwa przeglądarce lub na dysku twardym komputera. Pozwala nam to zapamiętać Państwa preferencje, gdy korzystają Państwo z naszej strony internetowej.

Jeśli nie zmienili Państwo ustawień swojej przeglądarki w taki sposób, aby odrzucała pliki cookie, nasz system zapisze u Państwa pliki cookie zaraz po wejściu na naszą stronę.

Dlaczego korzystamy z plików cookie?

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie i podobne do nich technologie w celu odróżnienia Państwa preferencji od preferencji innych użytkowników naszej strony internetowej. Dzięki temu będziemy w stanie zapewnić Państwu lepszą obsługę podczas odwiedzania naszej strony internetowej, a także pozwoli nam to zoptymalizować naszą stronę.

Pliki cookie i podobne technologie nie zezwalają jednak na systematyczne gromadzenie danych, które mogłyby umożliwić identyfikację użytkowników naszej strony internetowej. Pomagają nam one jedynie w usprawnieniu działania naszej strony internetowej, zrozumieniu zainteresowań naszych użytkowników i pomiarze przydatności treści zamieszczonych na naszej stronie.

W związku z ostatnimi zmianami legislacyjnymi, wszystkie strony internetowe skierowane do niektórych obszarów Unii Europejskiej mają obowiązek zwrócenia się do Państwa o wyrażenie zgody na wykorzystanie lub zapisywanie plików cookie i podobnych technologii na Państwa komputerach lub urządzeniach mobilnych. Niniejsza polityka dotycząca plików cookie zawiera jasne i pełne informacje na temat plików cookie, z których korzystamy i ich przeznaczenia.

Korzystanie z różnych rodzajów ciasteczek

Firma KPS korzysta z kilku rodzajów plików cookie, które można podzielić według ich pochodzenia, funkcji i okresu przechowywania.

 1. Własne pliki cookie to pliki umieszczane przez stronę internetową, którą aktualnie odwiedza użytkownik (np. pliki cookie umieszczane przez stronę drillingengineering.eu).
 2. Pliki cookie osób trzecich to pliki cookie, które są umieszczane przez stronę internetową (domenę) należącą do innego podmiotu niż nasza strona internetowa odwiedzana przez użytkownika. Gdy użytkownik odwiedza stronę internetową, a osoba trzecia za jej pośrednictwem umieszcza pliki cookie, to są to pliki cookie osoby trzeciej (np. pliki cookie umieszczane przez Google’a, Twittera i Facebooka).
 3. Operacyjne pliki cookie to pliki, które zapewniają prawidłowe funkcjonowanie naszej strony internetowej (np. pliki cookie do logowania lub rejestracji, preferencji językowych, koszyka zakupów itp.). Są to więc logicznie rzecz biorąc nasze własne pliki cookie.
 4. Nieoperacyjne pliki cookie to pliki, które mogą być umieszczane w celach analitycznych, społecznościowych, targetingowych i komercyjnych. Nie mają one nic wspólnego z czysto technicznym funkcjonowaniem naszej strony internetowej. Pliki cookie służące do celów analitycznych umożliwiają nam sprawdzenie, które działy naszej strony internetowej Państwo odwiedzają, jaka jest lokalizacja Państwa komputera itp. Pliki cookie umieszczane w celach społecznościowych umożliwiają Państwu jako użytkownikowi udostępnianie treści odwiedzanej strony bezpośrednio innym osobom za pośrednictwem mediów społecznościowych. Pliki cookie do celów targetingowych pozwalają na stworzenie profilu użytkownika w oparciu o Państwa zachowanie w internecie, aby wyświetlane reklamy były dostosowane do tego, co Państwa interesuje. Pliki cookie służące celom komercyjnym śledzą, ile reklam i jakie reklamy zostały pokazane użytkownikowi. Nieoperacyjne pliki cookie mogą być plikami własnymi lub pochodzącymi od osób trzecich.
 5. Trwałe pliki cookie: Pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w pliku cookie. Będą one aktywowane za każdym razem, gdy użytkownik odwiedzi stronę internetową, która umieściła u niego ten plik cookie (np. pliki cookie umieszczone przez media społecznościowe, takie jak Twitter, Facebook, Google Analytics itp.). Większość nieoperacyjnych plików cookie to trwałe pliki cookie.
 6. Sesyjne pliki cookie: Te pliki cookie pozwalają użytkownikowi na uproszczenie jego działań i powiązanie ich ze sobą podczas sesji przeglądarki. Sesja przeglądarki rozpoczyna się w chwili, gdy użytkownik otwiera ekran przeglądarki, a kończy, gdy ekran przeglądarki zostaje zamknięty. Sesyjne pliki cookie są umieszczane tymczasowo. Gdy zamkną Państwo przeglądarkę, wszystkie sesyjne pliki cookie zostaną usunięte. Większość operacyjnych plików cookie to sesyjne pliki cookie.

Państwa zgoda

Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookie. Aby korzystanie z naszej strony internetowej było dla Państwa jak najwygodniejsze, muszą Państwo zaakceptować te pliki cookie. Można to zrobić za pomocą ustawień przeglądarki.

Mogą Państwo zablokować pliki cookie, aktywując ustawienia przeglądarki internetowej, które pozwalają na ich odrzucenie Jednak w takim przypadku mogą Państwo nie być w stanie uzyskać dostępu do (niektórych obszarów) naszej strony internetowej. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o uważne przeczytanie niniejszej polityki dotyczącej plików cookie.

Aby wycofać swoją zgodę, muszą Państwo usunąć zapisane pliki cookie za pomocą ustawień w swojej przeglądarce. Więcej informacji na temat usuwania lub blokowania plików cookie można znaleźć na następującej stronie internetowej: http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2.

Zmiana ustawień przeglądarki

Należy pamiętać, że przeglądarki internetowe pozwalają na zmianę ustawień dotyczących plików cookie. Ustawienia te można zazwyczaj znaleźć w menu „Opcje” lub „Preferencje” przeglądarki internetowej. Poniższe linki pomogą Państwu lepiej zrozumieć te ustawienia. Mogą też Państwo skorzystać z opcji „Pomoc” w swojej przeglądarce internetowej, aby uzyskać więcej informacji.

Więcej informacji na temat plików cookie

Informacje o plikach cookie

Więcej przydatnych informacji mogą Państwo znaleźć na stronie: http://www.allaboutcookies.org/

Internet Advertising Bureau

Stowarzyszenie zrzeszające firmy reklamowe działające na rynku internetowym opracowało przewodnik dotyczący reklamy opartej na zainteresowaniach (tzw. reklamy behawioralnej) i prywatności w internecie. Przewodnik ten można znaleźć tutaj: http://www.youronlinechoices.eu/

10. Obowiązujące prawo i właściwe sądy

Niniejsza polityka dotycząca prywatności i plików cookie jest regulowana, interpretowana i wdrażana zgodnie z prawem belgijskim, które będzie mieć wyłączne zastosowanie w przypadku ewentualnych sporów.

Sądami właściwymi do rozstrzygania wszelkich sporów, jakie mogą wyniknąć z interpretacji lub realizacji postanowień niniejszej polityki dotyczącej prywatności i plików cookie, są sądy okręgu sądowego Antwerpii.