+32(0) 474 98 79 00

Ogólne warunki współpracy

Artykuł 1.: Zakres obowiązywania niniejszych warunków

1.1 Niniejsze warunki stanowią integralną część każdej umowy, którą zleceniodawca zawiera z firmą BVBA KPS.

1.2 Ogólne warunki współpracy zleceniodawcy będą mieć zastosowanie tylko w przypadku, gdy strony uzgodniły na piśmie, że mają one zastosowanie do umowy z wykluczeniem obowiązywania ogólnych warunków współpracy firmy BVBA KPS.

1.3 Jeśli którykolwiek z ogólnych warunków współpracy firmy BVBA KPS okaże się być nieważny lub zostanie unieważniony, pozostałe warunki pozostaną w pełnej mocy.

Artykuł 2.: Oferta – zamówienie

2.1 O ile nie ustalono inaczej, okres ważności oferty firmy BVBA KPS wynosić będzie jeden miesiąc.

2.2 Umowa zostanie zawarta dopiero wtedy, gdy firma BVBA KPS potwierdzi na piśmie przyjęcie zmówienia od zleceniodawcy.

2.3 Każde zamówienie, które nie było przedmiotem pisemnej oferty ze strony BVBA KPS, będzie wiążące tylko wtedy, gdy zostanie potwierdzone na piśmie przez firmę BVBA KPS.

2.4 Każde złożenie zamówienia przez zleceniodawcę oznacza przyjęcie przez niego ogólnych warunków współpracy firmy BVBA KPS.

2.5 Obliczenia i materiały ilustracyjne są i pozostaną własnością firmy BVBA KPS i nie mogą być przekazywane osobom trzecim bez jej pisemnej zgody.

2.6 Wszelkie zmiany do umowy wstępnej będą ważne tylko wtedy, gdy zostaną uzgodnione na piśmie pomiędzy stronami.

Artykuł 3.: Prace dodatkowe

Jeśli na prośbę zleceniodawcy lub za jego uprzednią zgodą firma BVBA KPS wykona prace dodatkowe, które wykraczają poza przedstawioną ofertę, dodatkowo obciąży ona zleceniodawcę kosztami tych prac według zwyczajowych stawek firmy BVBA KPS.

Artykuł 4.: Rezygnacja

Jeśli zleceniodawca rozwiąże umowę lub ją anuluje, bądź też jeśli umowa nie będzie mogła zostać zrealizowana z winy zleceniodawcy, będzie on winien do zapłaty firmie BVBA KPS odszkodowanie w wysokości 20% całkowitej kwoty zamówienia.

Artykuł 5.: Cena – płatność

5.1 Ceny są podawane przez firmę BVBA KPS w euro i nie zawierają podatku VAT. Jeśli pomiędzy złożeniem zamówienia a jego realizacją nastąpi podwyższenie stawki VAT, zostanie tym obciążony zleceniodawca.

5.2 Faktury firmy BVBA KPS są płatne w jej siedzibie, w terminie 30 dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury.

5.3 W przypadku niezapłacenia faktury w przewidzianym terminie płatności, należność za nią zostanie podwyższona z mocy prawa i bez konieczności pisemnego powiadomienia o naruszeniu o zryczałtowane odszkodowanie w wysokości 10% przy minimalnej kwocie 125,00 €, tytułem rekompensaty za pozasądowe koszty dochodzenia płatności. Ponadto zleceniodawca będzie w takim przypadku zobowiązany do zapłaty odsetek za zwłokę zgodnie z ustawą z dnia 2 sierpnia 2002 r. o zwalczaniu opóźnień w płatnościach, naliczanych do dnia całkowitej zapłaty należności za fakturę.

5.4 W przypadku niezapłacenia w terminie należności za fakturę z jakiegokolwiek powodu firma BVBA KPS zachowuje prawo do zawieszenia realizacji umowy do chwili otrzymania całkowitej zapłaty za fakturę, bez konieczności uprzedniego powiadomienia o naruszeniu i bez obowiązku wypłaty odszkodowania.

Artykuł 6.: Reklamacje

Reklamacje dotyczące prac prowadzonych przez firmę BVBA KPS nie będą przyjmowane, jeżeli nie zostaną do niej przekazane na piśmie w ciągu 8 dni kalendarzowych po wykonaniu prac.

Artykuł 7.: Wykonanie umowy

7.1 Firma BVBA KPS może zlecić wykonanie niektórych zamówionych prac osobom trzecim.

7.2 Zleceniodawca zapewni, by wszystkie dane, które firma BVBA KPS uzna za niezbędne do realizacji umowy lub w odniesieniu do których zleceniodawca powinien wiedzieć, że są niezbędne do tego celu, zostały na czas przekazane firmie BVBA KPS. W przeciwnym razie firmie BVBA KPS będzie uprawniona do zawieszenia realizacji umowy i/lub obciążenia zleceniodawcy dodatkowymi kosztami wynikającymi z opóźnienia.

7.3 Firma BVBA KPS nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z faktu, że prace zostały wykonane na podstawie nieprawidłowych i/lub niekompletnych danych dostarczonych przez zleceniodawcę.

7.4 Zleceniodawca zwolni firmę BVBA KPS z ewentualnych roszczeń wysuwanych przez osoby trzecie, które poniosą szkodę z jego winy w wyniku realizacji umowy.

Artykuł 8.: Odpowiedzialność

Odpowiedzialność firmy BVBA KPS jest ograniczona do warunków wymienionych w jej umowie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz do wysokości kwot, które wypłaci jej ubezpieczyciel.

Artykuł 9.: Siła wyższa

Każde zdarzenie wynikające z działania siły wyższej lub ze zbiegu okoliczności zwalnia firmę BVBA KPS z mocy prawa z wszelkich zobowiązań, przy czym zleceniodawca nie będzie mógł domagać się odszkodowania za poniesione szkody.
Za zdarzenia wynikające z działania siły wyższej uznaje się m.in.: wypadki, zmęczenie materiału, problemy związane z ruchem drogowym, wyjątkowe warunki atmosferyczne, takie jak opady śniegu itp.

Artykuł 10.: Właściwe sądy

Wszelkie spory między stronami dotyczące zawarcia, wykonania i interpretacji umowy podlegają prawu belgijskiemu i będą rozstrzygane przez sądy okręgu sądowego, na terenie którego znajduje się siedziba firmy BVBA KPS.